September 2022

Month

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयस्थापना सार्वजनिक स्वरुपको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि प्रतिनिध सभा एवं राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवीभण्डारीज्यूबाट २०७९ साल श्रावण १८ गते त्दनुसार अगस्त ३, २०२२ माप्रमाणिकरण भएपश्चात तत्काल लागु भएको छ ।विश्वस्तरीय शिक्षण तथा...
Read More